Strona głównaRegulamin

Regulamin sklepu Askendo.pl

.   Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. 1. Klient — osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
  2. Sklep Internetowy (e-Sklep) — serwis internetowy dostępny pod adresem
    www.askendo.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
  3. Towar — produkty (w tym produktyw postaci elektronicznej, e-booki)prezentowane w e-Sklepie
  4. Sprzedawca — Askeno reprezentowane przez VINTAGE Barbara Ravensdale, Zawada 51 24-160 Wąwolnica NIP 7122079437, e-mail askendo@wp.pl, telefon +48 517930320
  5. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy (e-Sklep) prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Sklepu, w tym określa:
a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Sklepu oraz
b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Sklepu Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z e-Sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania z e-Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) korzystania z e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
2. Korzystanie z e-Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej;  Chrome w wersji 8 lubnowszej; Opera wwersji 10.60 lubnowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
c) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.
d) ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie e-Sklepu dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. W trakciee składania Zamówienia — do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub podobnej treści — Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu wysłaniaa Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest nie dostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Umowę traktuje się zazawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.
11. Księgarnia Internetowa nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia.

§ 4. Ceny produktów i promocje
1. Ceny Towarów na stronie e-Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-Sklepu.
4. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
5. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy teg o samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury
1. Księgarnia internetowa udostępnia następujące formy płatności:
a) Płatność online. Jest to płatność z wykorzystaniem karty płatniczej, przelewu online, lub systemu płatności mobilnych Blik. Ta forma płatności realizowana jest przez
zewnętrznego operatora płatności. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.
b) Przelew na rachunek Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni
Zamówienie zostaje anulowane.
c) Płatność przy odbiorze gotówkową lub kartą. Z tytułu płatności przyodbiorze zostanie pobrana dodatkowa opłata, której wysokość jest podawana w trakcie składania Zamówienia. Ta opcja płatności nie jest dostępna przy Zamówieniach, których łączna wartość wynosi 500 zł lub więcej.
2. Wyboru formy płatności i formy dostawy dokonuje się w trakcie składania Zamówienia
3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.
4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
5. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
6. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni . Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli Klient zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub sprzedaży zamówionych Towarów.
2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą elektronicznej.
4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
6. Zakupiony Towar należy z wrócić na adres: Askendo, Zawada 51, 24-160 Wąwolnica
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego
osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
c) innych przepadkach przewidzianych prawem.
9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Towaru zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru
10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

§ 7. Dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie e-Sklepu.

§ 8. Reklamacje i rozwiązywanie sporów
1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Sklepu: Askendo, Zawada 51, 24-160 Wąwolnica lub askendo@wp.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
3. Sprzedaw ca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej
złożenia.
4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny.

§ 9. Rozwiązywanie sporów i postanowienia końcowe

1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w  sprawie swoich uprawnień oraz wsprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie usług.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej askendo.pl